Çevre İzni-Lisans

Sorumluluklar

Hava, su toprak gibi alıcı ortamlara çevresel etkide bulunan işletmeler çevre iznine tabidir.

Emisyon izni,tesislerin yapılan işlemler sonucunda oluşan emisyonların baca ve baca dışı kaynaklardan atmosfere verilmesi sonucunda alması gereken izindir.Tesislerin emisyon ölçümleri yapılarak Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisans Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli izin ve lisansları almaları gerekir.

Gürültü İzni,Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2′de yer alan tesislerin gürültü iznine tabi olup olmadığı belirlenmektedir.Tesiste yüksek sesli bir çalışma gerçekleşiyorsa ve çevresinde hassas yapıların bulunması durumunda alması gereken izindir.

Tehlikeli Madde Deşarj İzni, tesislerin prosesleri sonucu oluşturdukları tehlikeli atıkları alıcı ortama deşarj etmeleri yasaktır.Tesislerde oluşan tehlikeli atıkları deşarj edeceği durumlarda tesislerin Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi almaları zorunludur.

Atıksu Deşarj İzni, tesisler faaliyetleri sonucu oluşan atık suları alıcı ortama doğrudan deşarj etmeleri için gerekli izinlerin alınması gereklidir. Atık suları kanala vermeleri durumunda kanal bağlantı izinlerini almaları zorunludur.

Nas Grup olarak İş güvenliği uygulama adımlarındaki ilk hedefimiz eğitimler ile farkındalık yaratarak güvenlik kültürü oluşturmaktır. Çünkü biz biliyoruz ki İş güvenliği uygulamalarında başarılı olabilmek için güvenlik kültürünü oluşturarak hayata geçirmek gerekmektedir. Daha sonra ise tehlikeyi kaynağında önlemek, toplu korunma yöntemleri, KKD kullanımı gibi önlemler ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek asıl amacımızdır.

İletişim

İ.O.S.B. Giyim Sanatkarları Sitesi 3. Ada A Blok No:611 İkitelli-Başakşehir/İSTANBUL

Yol Tarifi

Nasgrup © Tüm Hakları Saklıdır